Regulamin

Definicje

 1. Zarówno kursy stomatologiczne praktyczne, jak również teoretyczne oraz kursy medyczne, w skrócie zwane Kursem to szkolenia przeznaczone dla lekarzy stomatologów, lub innych osób związanych z funkcjonowaniem praktyki stomatologicznej albo z rynkiem stomatologicznym, zwanych dalej Uczestnikami.
 2. Kurs może odbywać się w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego lub jako inne zajęcia o charakterze dydaktycznym.
 3. Organizatorem Kursu jest firma Digital Dental Education Paweł Szuba-Paszkiewicz

NIP 898-20-46-691 z siedzibą w Polanicy-Zdrój (57-320) ul. Łąkowa 16

Uczestnicy

 1. Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba, która wyrazi – drogą e-mailową, telefoniczną, w trakcie zakupu Kursu przez stronę lub w inny, przyjęty zwyczajowo sposób, chęć uczestniczenia w szkoleniu.
 2. Uczestnik, zgłaszając się na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.
 3. Uczestnikiem kursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 4. Uczestnik winien podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu/zaświadczenia.

Obowiązki organizatora kursu

 1. Organizator DIGITAL DENTAL EDUCATION zapewnia odpowiednią salę wykładową mogącą pomieścić odpowiednią liczbę słuchaczy (12 osób) w Centrum Implantologii i Stomatologii cyfrowej ESTETIQUE w Polanicy-Zdrój wyposażony w sprzęt audiowizualny i odpowiednie zaplecze techniczne. W przypadku zajęć praktycznych organizator kształcenia zapewnia uczestnikom stanowiska do przeprowadzenia tych zajęć. 
 2. Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 3. Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z wcześniej opublikowanym programem.
 1. Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny kursu, realizowany przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.
 2. Organizator wystawia certyfikat ukończenia kursu i/lub w przypadku kursów zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych.

Rejestracja z obowiązkiem zapłaty

 1. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.digitaldentaleducation.eu , bądź w formie telefonicznej 792-554-335 , w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego regulaminu. 
 2. Złożenie zamówienia na dane szkolenie pociąga za sobą obowiązek zapłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Wysokość opłaty jaką należy wnieść po zarejestrowaniu jest podana w opisie danego kursu oraz w niniejszym regulaminie.

Opłaty za kursy 

Kurs składa się z dwóch modułów. Każdy moduł trwa 2 dni i kosztuje 5250 zł.

a) Moduł I – Skanuj, planuj, bądź digital – Cyfrowa protetyka od podstaw

b) Moduł II – Skanuj, planuj, bądź digital – Cyfrowe projektowanie uśmiechu

 1. Przy zakupie dwóch modułów jednocześnie, każdy uczestnik otrzyma 10% rabatu na cały kurs.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 60% wartości szkolenia lub całości ceny na poczet kursu najpóźniej do 7 dni od daty „rejestracji z obowiązkiem zapłaty” lub pisemnego poinformowania przez Organizatora o konieczności uiszczenia w/w zadatku (Organizator może wyrazić pisemną zgodę na inny tryb wpłaty). Zadatek będzie pomniejszał cenę kursu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty ceny kursu pomniejszonej o zadatek najpóźniej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem kursu.
 4. W razie niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zadatek podlega zwrotowi wyłącznie w uiszczonej przez Uczestnika wysokości.
 5. Brak wpływu płatności (zadatku) do Organizatora zostaje uznane za wycofanie zgłoszenia kwalifikującego do udziału w szkoleniu. 
 6. W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia, Organizator nie zwraca opłaty za szkolenie. 
 7. Wnoszenie opłat z możliwością ratalną za uczestnictwo w kursie są przedmiotem oddzielnej umowy o warunkach uczestnictwa w kursie.

Dane do wnoszenia opłat

Osoby chętne do uczestniczenia w kursie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym lub przez serwis www oraz po potwierdzeniu przyjęcia na kurs przez Organizatora, wpłacają pieniądze na poniższe konto:

Santander Bank Polska S.A.
55 1090 2327 0000 0001 4406 8461

Pozostałe informacje

 1. Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, a nie poinformował Organizatora o swojej nieobecności na 31 dni przed podanym terminem kursu lub odwołał obecność w terminie krótszym niż 31 dni wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. 
 2. Uczestnikowi, który zapłacił za kurs i odwoła swój udział z wyprzedzeniem większym niż 31 dni, zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty.
 3. Każdy Uczestnik, zapisując się na kurs telefonicznie lub e-mailem, dostaje potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną.
 4. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest podanie danych adresowych (jak do faktury) wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mailowym.
 5. Organizator, z przyczyn niezależnych od niego, może odwołać kurs, podając jednocześnie następny termin szkolenia.

Kursy:

 1. Kursy odbywają się w terminach i miejscach podanych wcześniej w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej digitaldentaleducation.eu
 2. Ze względów organizacyjnych maksymalna wymagana liczba osób chętnych na szkolenia jest regulowana przez Organizatora i podyktowana rodzajem szkolenia. W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Kolejne osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu są niezwłocznie informowani przez organizatora. 
 3. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest: 

a. dostępność wolnych miejsc; 

b. zgłoszenie uczestnictwa przyjęte przez Organizatora, 

c. dokonanie płatności całości opłaty w wysokości określonej przez Organizatora za udział w szkoleniu w terminie uzgodnionym z Organizatorem. 

 1. W przypadku, gdy kurs zostanie odwołany z przyczyn siły wyższej , Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w nowym terminie, bez pobierania żadnych dodatkowych opłat. Również w przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.
 2. Zwrot pieniędzy, wynikający z niniejszego regulaminu, będzie dokonany przelewem na konto Uczestnika.

Uwagi organizacyjne

 1. Uczestnicy składając zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu przekazują swoje dane osobowe dobrowolnie konkretnie i świadomie w celach związanych zawarciem z Organizatorem umowy na przeprowadzenie szkolenia/warsztatów. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, dostępne są w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Przetwarzanie danych w innych celach będzie realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa bądź zgodę wyrażoną przez Uczestnika.
 2. Uczestnicy w każdym momencie mają skorzystać z praw przysługujących osobom których dane przetwarzane są przez Organizatora.
 3. Digital Dental Education dokonuje oceny zadowolenia uczestników i skuteczności prowadzonych szkoleń za pomocą ankiety satysfakcji ze szkolenia lub innych metod badawczych w trakcie lub bezpośrednio po szkoleniu. 

Reklamacje

 1. Uczestnicy kursów mogą przesyłać drogą e-mailową recenzje kursu, opinie, zarówno pozytywne jak również krytyczne, a także propozycje zmian w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora ze szczególną starannością.

Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych

Podpisanie umowy z instytucją zewnętrzną dokonującą dofinansowania stanowi potwierdzenie rejestracji na kurs.

Pozostałe regulacje

 1. Firma Digital Dental Education jako Organizator kursów, pragnie zapewnić uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny kursów, stąd kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem oraz zwyczajowymi rozwiązaniami, przede wszystkim, korzystnymi dla Uczestników kursów.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2022 roku. 
 3. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Organizatora: DIGITAL DENTAL EDUCATION PAWEŁ SZUBA-PASZKIEWICZ w dowolny sposób i w każdym czasie, lecz Organizator ma obowiązek powiadomić o takich zmianach Instytucje, którym tenże został złożony, w tym w szczególności Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu.